ניסיון ופרויקטים
- הכנת מסמך נופי-סביבתי עבור פיתוח שכונה         במבשרת ציון
- הכנת מסמכים נופיים סביבתיים, נספחי פסולת     וייעוץ בנושאים חקלאיים עבור הרשות להסדרת     התיישבות הבדואים בנגב
- נספח אקולוגי עבור שכונה מזרחית בדימונה
- תכנית אב לפיתוח תיירות במגזר הבדואי בנגב
- ייעוץ סביבתי בנושא מבנים חקלאיים עבור           תכנית המתאר למטה יהודה 
התיישבות

- נספחים נופיים-סביבתיים לתמ"א 37/ב'/8 לקווי     הגז המזרחיים
- נספח נופי-סביבתי עבור בריכת מים ציחור
- כתיבת הנחיות וביצוע ניסוי למניעת ארוזיה           בקרקעות הנגב לאורך חלקו הדרומי של כביש 6
- נספח אקולוגי עבור תסקיר השפעה על               הסביבה לקווי מתח עליון בערבה
- נספח נופי סביבתי עבור תכנית מפורטת               למחצבת חסין אש
- ייעוץ למשרד תשתיות האנרגיה והמים בנושא       הקמת תשתיות בראייה מקיימת ושילוב עקרונות   אלה בתמ"א 41
תשתיות
שטחים פתוחים

- תכנון סביבתי לשיקום מחצבות במכתש רמון 
- מדיניות לפיתוח סביבתי ברצועת חוף אשקלון
- תכנית אב לשימור ותיירות בדרום ים המלח,               בשטחי הזיכיון של מפעלי ים המלח
- מיפוי והסדרת מפגעי עבר בשטחי הזיכיון של              מפעלי ים המלח
סקר שטחים פתוחים: רכס ענים, רכס כידוד                ובקעת קנאים עבור המשרד להגנת הסביבה
ייעוץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר עבור                 מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל           (בשיתוף מינהל התכנון)


- תסקירי השפעה על הסביבה לחוות טורבינות רוח 
- כתיבה וריכוז סקרי עופות נודדים במסגרת              תסקירי השפעה על הסביבה של טורבינות רוח
- תסקיר השפעה על הסביבה עבור תחנת כח            תרמו-סולארית בצאלים
- תסקיר השפעה על הסביבה עבור תחנת כח            פוטו-וולטאית בגבים
- כתיבת הנחיות לשימור קרקע חקלאית במסגרת        פיתוח תחנות לאנרגיה סולארית
- מסמכים סביבתיים עבור היתרים לתחנות                פוטו-וולטאיות באשלים ומשאבי שדה
אנרגיה מתחדשת

- תסקיר השפעה על הסביבה לא.ת. מערבי בבית     שמש
- מתן תנאים להיתר בנייה וכתיבת נספח נופי-           סביבתי למפעל דגים במועצה אזורית רמת נגב
- ייעוץ סביבתי למפעל ביו דיזל במעלה אפריים
- ייעוץ סביבתי לתכניות רבות עבור מפעלי ים           המלח
- ייעוץ סביבתי עבור מפעל לוקסנבורג בערד
- סקר שימושי ויעודי קרקע לשינוי תב"ע באזור          תעשייה עמק שרה בב"ש
תעשיה