אנרגיות מתחדשות

המחלקה לאנרגיות מתחדשות בעלת ניסיון רב ומגוון בתחום האנרגיה החלופית ושותפה בפרויקטים מהבולטים והגדולים בארץ במגוון תחומי האנרגיה המתחדשת: תרמו-סולארי, פוטו-וולטאי ואנרגיית רוח. התמחות בהכנת תסקירי השפעה  על הסביבה, המרכזים בחינה מקיפה ומקצועית במגוון תחומים ובקידומם במוסדות תכנון שונים כמו ות"ל, מועצה ארצית וועדות מחוזיות.

טורבינות רוח ואנרגיה סולארית

טורבינות רוח

ייחודו של התסקיר המקדים לתכניות אלו הוא הדרישה בעריכה של סקר בעלי כנף במקביל לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה. 

ליווי  הפרויקט במספר שלבים:

 • סקר ההיתכנות- לאיתור מקומות פוטנציאלים
 • הכנת מסמך היוועצות ראשוני לשלב הועדה המקומית
 • ליווי בוועדות השונות עד לשלב קבלת הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה וסקר בעלי כנף מהמשרד להגנת הסביבה.
 • כתיבת התסקיר:
 1. סקירת שטח
 2. כתיבת התסקיר הכולל בחינה של המצב הקיים תוך ליווי סקרי שטח וסקרי ספרות (פרק א') בחינת החלופות מפורטת הכוללת היבטים נופיים אנרגטיים סביבתיים ועוד (פרק ב') פרוט הנדסי טכני של הפרויקט (פרק ב') ולבסוף שילוב של פרק א' ופרק ג' לכדי תיאור ההשפעה הצפויה והנגזרת שלו בהמלצות להוראות התכנית (פרק ה')
 • עריכת סקר בעלי כנף:
 1. סקר המתבסס על עבודת שדה מקיפה המתבצעת על ידי צפרים מומחים:
  סקר בעונות נדידה, סקר קינון וסקר חורפים.
 2. סקר עטלפים מקיף באזור הטורבינות הממפה בתי גידול ומנתח מינים על פי מכשירי אנבט המקליטים קולות לפרקי זמן ארוכים.
 3. הגשת דוח מפורט הנותן הערכה לפוטנציאל פגיעה בבעלי כנף וממפה אזורים רגישים.
 • הצגת הממצאים בוועדות ובשלב ההתנגדויות.
 • לאחר הפקדת התכנית- טרום שלב היתרים גיאו טבע מכינה תכנית ניטור ייעודית לתכנית ולנקודות הרגישות שעלו מהתסקיר- יישום ההמלצות הסביבתיות בהוראות התכנית כנגזרת לפרק ה' בתסקיר.

ניטור אקולוגי- בעלי כנף

התכנית המוצעת כוללת את עיצוב תכנית הניטור על פי הוראות של גופים בינלאומיים בעלי ניסיון מוכח (הן בהקמת טורבינות רוח והן בניטור השפעותיהן על הסביבה).

לאחר פירוט מבנה תכנית הניטור אנו מציעים את הוצאת התכנית לפועל בשטח ע"י ידי סוקרים ומומחים.

ניטור הידרולוגי

 • הניטור כולל איסוף חומרים על ידי סיורי שטח חישוב ספיקות תוכן בהסתברויות שונות על פי המקובל בתחום.
 • מתן המלצות למיקום מתקני ניקוז והסוג, חתך תעלות הנחיות לשימור קרקע וארוזיה.
 • הכנת תשריט ניקוז ומפרטים בקנ"מ מתאים.
 • תיאום ואישור התכניות ברשות הניקוז.

אנרגיה סולארית

אנו עוסקים בליווי פרויקטים וקידום תב"ע לשדות סולאריים מבדיקת ההיתכנות עד לשלב ההקמה. העבודה כוללת:

 • בדיקת התכנות:
  בדיקה סביבתית – רגולטורית אשר נועדה לתת מענה מידי ליזם לגבי היתכנות המיקום להקמת שדה סולארי. הצעת חלופות ישימות למיקום האתר.
 • בחינת / הצעת חלופות:
  תכניות עד 750 דונם על פי הנחיות תמ"א 10/ד/10:
  תהליך עבודה:
 1. איתור חלופות ראשוניות
 2. לימוד התכניות השונות החלות על האזור וסינון החלופות
 3. קיום פגישות פרה-רולינג עם נציגי ועדות התכנון
 4. הכנת המסמכים וליווי הפרויקט עד לאישורו

תכניות מעל 750 דונם:

 1. הכנת מסמך "בקשה להסמכה" בעבור הועדה לתשתיות לאומיות.
 2. ליווי היזם בהליך הועדה לתשתיות לאומיות על פי סעיף 77-78 לחוק התכנון והבניה.
 • קידום התוכניות מול הוועדות:

         תכניות עד 750 דונם על פי הנחיות תמ"א 10/ד/10.

         תכניות מעל 750 דונם:

 1. ליווי היזם בהליכי התכנון בוועדה לתשתיות לאומיות.
 2. קידום הפרויקט מול משרדי הממשלה השונים.
 3. כתיבת תסקיר השפעה על הסביבה.
 4. ליווי הפרויקט על ידי אדריכל נוף מטעם גיאו טבע.
 • הכנת התכנית להקמה:
 1. תכנית ניהול סביבתית לשלב ההקמה.
 2. ניטור מינים פולשים.
 3. ניהול ממשק צמחייה בשטח הפרויקט.

אנרגיות מתחדשות

התיעלות אנרגטית במתקנים סולאריים

גיאו-טבע ייעוץ סביבתי בע"מ בשיתוף עם חברת החשמל לישראל וחברת החשמל הצרפתית (EDF) עורכת מחקר הבוחן השפעת צמחיה חקלאית על התייעלות אנרגטית במתקנים סולאריים והעלאת ערך משאב הקרקע.

המחקר יעסוק בשתילה של צומח חקלאי מתחת ובין שורות הפאנלים הסולאריים.

שאלות המחקר  יהיו בשני תחומים נפרדים:

 1. מיקרו אקלים – ידוע שיעילות תפוקת החשמל יורדת ככל שפאנלים מתחממים. לכן נבדוק האם צמחייה שמקררת את האוויר בסביבתה תצליח להביא לקירור הפאנלים והעלאה ביעילות תפוקת החשמל.
 2. העלאת ערך הקרקע – נבדוק האם ניתן יהיה לעשות שימוש משני בשטח על ידי גידול של צמחיה בעלת מורפולוגיה מתאימה למתקן סולארי ובעלת ערך כלכלי עבור חקלאות.

המחקר יערך בשטחי תחנה פוטו-וולאית של חברת EDF ותערך ע"פ כללי המחקר האקדמיים ובליווי פרופסור אביתר אראל מאוניברסיטת בן-גוריון יחד עם צוות חוקרים מגיאו-טבע.